شبیه سازی تولید پایگاه داده
شناسه محصول: 5589
کانال‌های غیرکلامی به طور ناخودآگاه توسط مغز انسان پیام‌ها را دریافت می‌کنند. تشخیص حالات چهره نمونه‌ی شناخته شده‌ای از ارتباط غیرکلامی هستند. آن‌ها با اطلاعات اضافی به گفتار می‌رسند که به انتقال مفهوم و لحن پیام کمک می‌کنند. تیم پی سی اسکریپت تلاش نموده است تا پایان نامه کاملی در خصوص بهبود تشخیص حالت چهره با استفاده از شبکه عصبی ارائه نماید.

 

تعریف مساله:

ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻣﻞ‌ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ. روان‌ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻬﺮه را ﺑﻪ ﺷﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎدی، ﻏﻢ، ﺗﻌﺠﺐ، ﺗﺮس، ﺧﺸﻢ و ﺗﻨﻔﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. در ﺷﮑﻞ (۱-۱) اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻻت ﭼﻬﺮه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارد. در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ‌ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه‌اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ‌ﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ‌ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻠﻮک‌ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﯿﺴﺘﻤﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﯿﻨﻪی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ‌ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﺎر اﺳﺖ. ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ: ﭘﯿﺶ ﭘﺮدازش، اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ و تشخیص حالت چهره با استفاده از ویژگی‌های استخراج شده. ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ روش‌ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﯿﺎده‌ﺳﺎزی ﺷﺪه‌اﻧﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮﮐﯿﺐ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺑﻬﯿﻨﻪاﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

اﯾﺠﺎد ﻣﺪل‌ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ از تشخیص حالت ﭼﻬﺮه و ﻗﻮی‌ﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﭼﻨﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ: ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه و ﻏﯿﺮه. اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

ویژگی های محصول

تعداد صفحات

57

نوع فایل

word

جزئیات بیشتر این محصول

تاریخ بروزرسانی
  • ابتدا محصولات مورد نظرتان را به سبد خرید اضافه کنید.
  • پس از اضافه کردن محصولات به سبد خرید، روی دکمه سبد خرید کلیک کنید.
  • در صفحه سبد خرید می توانید محتویات سبد خرید و مبلغ قابل پرداخت را مشاهده کنید.
  • با درج نام و شماره تماس خود در سبد خرید و زدن دکمه پرداخت به صفحه پرداخت بانک هدایت می شوید.
  • با استفاده از کارت های شتاب و رمز دوم کارت خود می توانید مبلغ را به صورت آنلاین پرداخت کنید.
  • پس از پرداخت موفق، می توانید فایل محصولات خریداری شده را دانلود نمایید.
  • در صورتی که عضو سایت باشید، می توانید سوابق خرید را در پنل کاربری مشاهده و محصولات خریداری شده را دانلود نمایید.

آشنایی با فرآیند پشتیبانی محصولات

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان پی سی اسکریپت بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روش های پشتیبانی

جهت ارسال تیکت باید به حساب کاربری خود وارد شوید.
قیمت محصول
50,000 تومان
42 بازدید
تشخیص حالت چهره با استفاده از شبکه عصبی
1 از 1 رای
تشخیص حالت چهره با استفاده از شبکه عصبی

فروشنده

مژدهی
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) که 4 سال است در زمینه ترجمه انواع متون تخصصی، انجام پروژه و پایان نامه و همچنین نگارش مقالات داخلی و خارجی در حوزه IT ، مهندسی کامپیوتر و مدیریت فعالیت دارم. با توجه به علاقه ای که به بحث سئو و بهینه سایت داشتم حدود 2 سال است که به صورت جدی بر روی مقالات این گرایش متمرکز شده ام/

تشخیص حالت چهره با استفاده از شبکه عصبی

سایر محصولات مژدهی