php
php
PHP 7.3 نیز یک آپدیت خوب از PHP محسوب می شود. زیرا سرعت آن به مقدار قابل توجهی از PHP 7.2 افزایش یافته که می تواند به درخواست های بیشتری پاسخ دهد.
توسط
تومان