Mobile First Index
google-dance8
در ادامه بحث الگوریتم رقص با گوگل (بخش2)، در این آموزش قصد داریم راه کار های جذب بازدیدکننده را شرح دهیم. در بخش دوم عنوان گردید که الگوریتم هایی که گوگل برای رتبه بندی سایت پس از نمایش مطلب استفاده می کند به رفتار کاربران مرتبط است. لذا جذب بازدید کننده در گام اول و حفظ کاربر در گام بعدی حائز اهمیت ست.
توسط
تومان