GlobalAavingPooling1D
آموزش_رایگان_TensorFlow-new
در این پست که از سری آموزش رایگان TensorFlow است، به دسته بندی متن ها به دو گروه "مثبت" و "منفی" می پردازیم. این مثالی از دسته بندی باینری ( Binary-Classification ) یا همان دو کلاسه ( Two-Class-Classification ) است.
توسط
تومان