Evergreen content
Evergreen
محتوای سبز در واقع یک اصلاح است و در عمل به تکنیک های تولید، بهبود و ارتقای بک مطلب عنوان می شود که باعث می گردد تا تاریخ انقضایی نتوان برای آن در نظر گرفت.
توسط
تومان