dublin core
dublin-core
دوبلین کر (Dublin Core) در واقع یک نوع متاتگ است که از ان به عنوان متا دیتا نیز یاد می شود زیرا این نوع متا خود شامل 15 پارامتر می باشد که هر کدام از این پارامترها نشان دهنده بخشی از اطلاعات هستند.
توسط
تومان