کاربرد آزمون رگرسیون در محیط های دارای محدودیت منابع
شناسه محصول: 7302چكيده


حافظه نهان و تاثیرات استفاده از آن می تواند در بررسی و پیش بینی انشعابات تاثیر مثبتی داشته باشد. ايـن مقالـه تیم پی سی اسکریپت تلاش دارد تا تـاثيرات اسـتفاده از حافظـه نهـان را روي پـيش بينـي انـشعابات غيـر مـستقيم در پردازنـده هـاي  ILPمـورد بحـث قـرار دهـد و سـهم اصـلي ان شـناخت ايـن واقعيـت اسـت كـه محتـواي حافظـه نهـان حـاوي اطلاعـاتي دربـاره جريـان كنترلـي برنامـه اخير اسـت كـه مـي توانـد دقـت پـيش بينـي كننـده هـا را كـه خودشـان قـادر بـه اسـتفاده صـريح از چنـين اطلاعـاتي نمـي باشـند ، افزايش دهند.

ما نشان مي دهـيم كـه آدرس مـسير انـشعاب غيـر مـستقيم در حافظـه نهـان دقـت پـيش بينـي انـشعاب غيـر مـستقيمرا افزايش مي دهد. پـس بـصورت تـدريجي فـشرده سـازي، اضـافه كـردن شـمارنده بيتـي در هـر خـط حافظـه های نهـان شـركت پـذيري حافظـه های نهـان، سـايز آن و . . . را بـراي تـاثير هـر پيكـر بنـدي روي پـيش بينـي انـشعاب غيـر مـستقيم مـورد بررسـي قـرار داده ايـم.
ايـن مقالـه تكنيـك جديـدي را بـراي اسـتفاده كـافي از  trace cacheهـاي كوچـك ارائـه مـي دهـد . يـك   trace cacheمـي
تواند كـارايي پردازنـده هـا را بطـور قابـل تـوجهي افـزايش دهـد . trace cacheهـا بعنـوان راه حلـي بـراي مـساله مكانيـسم واكـشي
در پردازنده هاي اخير بطور موثري مورد استفاده قرار گرفته اند.

 

مقدمه ای بر عملکرد حافظه نهان:

پردازشگرهای ILP ، دســتورالعمل مــوازي ســطح ، خــواه superscalarو يـــا VLIWبـــر واحـــد هـــاي كـــاربردي گــسترده اي بــراي اســتخراج  ILPاز application هــا دارد. در واقــع واحــد واكــشي دســتورالعمل بايــد تعــداد زيــادي از دســتورالعمل هــا را از  cacheميــان بــلاك هــاي اصــلي در هــر سيكل ، واكشي كند . عمومـا ايـن بـلاك هـاي اصـلي جـايگزين موقعيــت هــاي غيــر پيوســته در  cacheمــي شــوند . بــيش از يك دسترسـي بـه  cacheبايـد بـه منظـور واكـشي همـه پـلاك هاي اصلي مورد نياز ، صـورت گيـرد .

مكـان هـاي واكـشي غيـر پيوســته در تعــداد دســتورالعمل هــا محــدود اســت . از ايــن رو cache را همكـار مناسـبي بـراي واكـشي چنـدين بـلاك اصـلي در هر سيكل محسوب مي گردد.

 

كلمات كليدي
integer ,trace cacheا و نشعابات غير مستقيم

ویژگی های محصول

تعداد صفحات

7

نوع فایل

PDF

جزئیات بیشتر این محصول

تاریخ بروزرسانی
  • ابتدا محصولات مورد نظرتان را به سبد خرید اضافه کنید.
  • پس از اضافه کردن محصولات به سبد خرید، روی دکمه سبد خرید کلیک کنید.
  • در صفحه سبد خرید می توانید محتویات سبد خرید و مبلغ قابل پرداخت را مشاهده کنید.
  • با درج نام و شماره تماس خود در سبد خرید و زدن دکمه پرداخت به صفحه پرداخت بانک هدایت می شوید.
  • با استفاده از کارت های شتاب و رمز دوم کارت خود می توانید مبلغ را به صورت آنلاین پرداخت کنید.
  • پس از پرداخت موفق، می توانید فایل محصولات خریداری شده را دانلود نمایید.
  • در صورتی که عضو سایت باشید، می توانید سوابق خرید را در پنل کاربری مشاهده و محصولات خریداری شده را دانلود نمایید.

آشنایی با فرآیند پشتیبانی محصولات

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان پی سی اسکریپت بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روش های پشتیبانی

جهت ارسال تیکت باید به حساب کاربری خود وارد شوید.
قیمت محصول
15,000 تومان
11 بازدید
حافظه نهان و نقش آن در تشخیص انشعابات غیر مستقیم
1 از 1 رای
حافظه نهان و نقش آن در تشخیص انشعابات غیر مستقیم

فروشنده

مهندس مژدهی
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) که 4 سال است در زمینه ترجمه انواع متون تخصصی، انجام پروژه و پایان نامه و همچنین نگارش مقالات داخلی و خارجی در حوزه IT ، مهندسی کامپیوتر و مدیریت فعالیت دارم. با توجه به علاقه ای که به بحث سئو و بهینه سایت داشتم حدود 2 سال است که به صورت جدی بر روی مقالات این گرایش متمرکز شده ام/

حافظه نهان و نقش آن در تشخیص انشعابات غیر مستقیم

سایر محصولات مهندس مژدهی