شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

حافظه نهان و نقش آن در تشخیص انشعابات غیر مستقیم حافظه نهان و نقش آن در تشخیص انشعابات غیر مستقیم
حافظه نهان و نقش آن در تشخیص انشعابات غیر مستقیم حافظه نهان و نقش آن در تشخیص انشعابات غیر مستقیم

حافظه نهان و نقش آن در تشخیص انشعابات غیر مستقیم

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
1 فروش
15,000تومان

چكيده


حافظه نهان و تاثیرات استفاده از آن می تواند در بررسی و پیش بینی انشعابات تاثیر مثبتی داشته باشد. ايـن مقالـه تیم پی سی اسکریپت تلاش دارد تا تـاثيرات اسـتفاده از حافظـه نهـان را روي پـيش بينـي انـشعابات غيـر مـستقيم در پردازنـده هـاي ILPمـورد بحـث قـرار دهـد و سـهم اصـلي ان شـناخت ايـن واقعيـت اسـت كـه محتـواي حافظـه نهـان حـاوي اطلاعـاتي دربـاره جريـان كنترلـي برنامـه اخير اسـت كـه مـي توانـد دقـت پـيش بينـي كننـده هـا را كـه خودشـان قـادر بـه اسـتفاده صـريح از چنـين اطلاعـاتي نمـي باشـند ، افزايش دهند.

ما نشان مي دهـيم كـه آدرس مـسير انـشعاب غيـر مـستقيم در حافظـه نهـان دقـت پـيش بينـي انـشعاب غيـر مـستقيمرا افزايش مي دهد. پـس بـصورت تـدريجي فـشرده سـازي، اضـافه كـردن شـمارنده بيتـي در هـر خـط حافظـه های نهـان شـركت پـذيري حافظـه های نهـان، سـايز آن و . . . را بـراي تـاثير هـر پيكـر بنـدي روي پـيش بينـي انـشعاب غيـر مـستقيم مـورد بررسـي قـرار داده ايـم.
ايـن مقالـه تكنيـك جديـدي را بـراي اسـتفاده كـافي از trace cacheهـاي كوچـك ارائـه مـي دهـد . يـك trace cacheمـي
تواند كـارايي پردازنـده هـا را بطـور قابـل تـوجهي افـزايش دهـد . trace cacheهـا بعنـوان راه حلـي بـراي مـساله مكانيـسم واكـشي
در پردازنده هاي اخير بطور موثري مورد استفاده قرار گرفته اند.

 

مقدمه ای بر عملکرد حافظه نهان:

پردازشگرهای ILP ، دســتورالعمل مــوازي ســطح ، خــواه superscalarو يـــا VLIWبـــر واحـــد هـــاي كـــاربردي گــسترده اي بــراي اســتخراج ILPاز application هــا دارد. در واقــع واحــد واكــشي دســتورالعمل بايــد تعــداد زيــادي از دســتورالعمل هــا را از cacheميــان بــلاك هــاي اصــلي در هــر سيكل ، واكشي كند . عمومـا ايـن بـلاك هـاي اصـلي جـايگزين موقعيــت هــاي غيــر پيوســته در cacheمــي شــوند . بــيش از يك دسترسـي بـه cacheبايـد بـه منظـور واكـشي همـه پـلاك هاي اصلي مورد نياز ، صـورت گيـرد .

مكـان هـاي واكـشي غيـر پيوســته در تعــداد دســتورالعمل هــا محــدود اســت . از ايــن رو cache را همكـار مناسـبي بـراي واكـشي چنـدين بـلاك اصـلي در هر سيكل محسوب مي گردد.

 

كلمات كليدي
integer ,trace cacheا و نشعابات غير مستقيم

جزئیات محصول

تعداد صفحات

7

نوع فایل

PDF

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان پی سی اسکریپت بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
1 فروش
15,000تومان
مزایای شما از این خرید:
6 ماه پشتیبانی اریگان
دانلود مادام العمر محصولات
دانلود رایگان آپدیت محصولات
حافظه نهان و نقش آن در تشخیص انشعابات غیر مستقیم
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
تاریخ آپدیت:
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) که 4 سال است در زمینه ترجمه انواع متون تخصصی، انجام پروژه و پایان نامه و همچنین نگارش مقالات داخلی و خارجی در حوزه IT ، مهندسی کامپیوتر و مدیریت فعالیت دارم. با توجه به علاقه ای که به بحث سئو و بهینه سایت داشتم حدود 2 سال است که به صورت جدی بر روی مقالات این گرایش متمرکز شده ام/

سایر محصولات مژدهی Other Products

محصولات مرتبط Related Products

7302 شناسه محصول
835 نمایش