شبکه عصبی مصنوعی

Showing all 2 results

  • پیش بینی آب و هوا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

    20,000 تومانتعداد فروش : 0
  • شبیه سازی پروسه تبخیر در اقلیم شناسی با شبکه عصبی مصنوعی

    20,000 تومانتعداد فروش : 0