دانلود مقاله کاربرد پردازش تصویر در کشاورزی the usage of image processing in agriculture

دانلود مقاله کاربرد پردازش تصویر در کشاورزی

چکيده:

سيستم های ماشين بينايي و پردازش تصوير روش هاي نويني هستند که در بخش کشاورزي کاربردهاي مختلفـي دارند. پردازش تصویر یک ابزار اولیه در بخش کشاورزی است که می توان از آن برای اتوماسیون و رباتیک، برای فنوتیپی، مرتب سازی و بسیاری از اندازه گیری های مختلف در علم و عمل استفاده کرد. از سيستم ماشين بينايي براي درجه بندي محصولات مختلف هم استفاده مي شود. هدف اين تحقيق بررسي کاربرد پردازش تصوير در کشاورزی بر روی برگ گیاهان است.

كليد واژه: مدل شکل فعال، قوس الکتریکی، پردازش تصویر لیزری پژمردگی،پردازش تصویر درکشاورزی