دانلود مقاله سیستم بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوا Content-based image retrieval

دانلود مقاله سیستم بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوا

چکیده:

این مقاله بر بازیابی تصاویر براساس محتوا در حوزه فشرده سازی متمرکز است، که توانستیم با این رویکرد یک سنجش شباهت مبتنی بر فشرده سازی به گونه ای موثر در برنامه های کاربردی با انواع داده ای مختلف به همراه یک رویکرد اساسی پارامتر آزاد به کار بگیریم. سنجش شباهت مبتنی بر فشرده سازی به همراه دیکشنری به نام فاصله فشرده سازی سریع، باعث کاهش پیچیدگی و بدون کاهش عملکرد ارائه شده است.

بر اساس آن یک سیستم بازیابی تصویر رنگی مبتنی بر محتوا تعریف شده است، که توانستیم روشی برای استخراج ویژگی های رنگ و بافت یک تصویر برای بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوا ارائه نماییم. ویژگی های بافت و هیستوگرام رنگ براساس یک ماتریس همکاری برای شکلی از بردارهای ویژگی استخراج می شود. سپس ویژگی های هیستوگرام رنگ سراسری، هیستوگرام رنگ و بافت ویژگی های محلی مقایسه می شوند. درنتیجه، یک سیستم CBIR با استفاده از ویژگی های رنگ و بافت ترکیب شده ای طراحی می شوند. که این امر به عملکرد بهتر و کاهش قابل توجه محاسبات و منابع حافظه منجر می شود.

کلید واژه: بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوا، حوزه فشرده سازی، ویژگی های رنگ و بافت، سنجش شباهت، هیستوگرام رنگ سراسری