دانلود مقاله تشخیص پلاک خودکار در کشور مصر Automated new license plate recognition in Egypt

دانلود مقاله تشخیص پلاک خودکار در کشور مصر

چکیده :

شماره پلاک خودرو یکی از مناسب ترین اقلام اطلاعات جهت احراز هویت خودروها می باشد. سامانه تشخیص پلاک خودرو یک سامانه مکانیزه است.تشخیص پلاک LPR شکل موثر از سیستم های شناسایی خودکار خودرو می باشد. در این مقاله، تکنیک جدید و ساده برای سیستم تشخیص پلاک خودرو  LPR در مصر ارائه شد.

روش پیشنهادی شامل سه بخش عمده: استخراج منطقه پلاک، شناخت شخصیت پلاک و ارتباطات پایگاه داده می باشد. کارایی این روش برای تشخیص پلاک تصاویر بدست آمده از دوربین های ثبت پلاک عوارضی بزرگراه ها، دوربین های درون خودرو های پلیس و یا به عنوان روشی مکمل برای درب های اتوماتیک گاراژ های شخصی و عمومی مورد انتظار است.

کلیدواژه :

تشخیص پلاک مصر، استخراج منطقه پلاک، تقسیم بندی، تطبیق الگو با پایگاه داده