مقاله بهینه سازی پرس و جو در پایگاه داده توزیع شده query optimization

مقاله بهینه سازی پرس و جو در پایگاه داده توزیع شده

چکیده:

یک پایگاه داده توزیع شده ، یک مجموعه مستقل از کامپیوترهایی است که به صورت متمرکز با همدیگر همکاری می کنند . پردازش
پرس و جو در یک پایگاه داده توزیع شده نیازمند انتقال اطلاعات از یک کامپیوتر به دیگری از طریق ارتباطات شبکه می باشد . در بهینه سازی
یک پرس و جو ، به هر نقشه اجرایی یک هزینه تعلق می گیرد . این هزینه در واقع مجموعه پارامترهای ( I/O COST – CPU COST ) در هر
کامپیوتر بعلاوه هزینه انتقال مابین سایت ها می باشد .

با افزایش تعداد ارتباطات در پرس و جو ، میزان پیچیدگی و هزینه هم افزایش می یابد .
بهینه سازی یک پرس و جو ، یکی از بخش های مهم سیستم مدیریت پایگاه داده است . وظیفه اصلی یک پردازشگر پرس و جو ، تولید نتایج
پرس و جو به یک روش مناسب می باشد . برای داشتن نتایج مناسب و موثر ، پرس و جو مجبور است از یک نقشه اجرایی که با عث کاهش هزینه
گردد پیروی کند . بخش بهینه ساز یک پرس و جو هسته اصلی پردازشگر بوده و وظیفه دارد بهترین نقشه اجرایی را تولید کند .

کلید واژه : پایگاه داده توزیع شده،تجزیه و تحلیل پرس و جو، join selection، Execution plan، index selection