مقاله بازیابی تصویر بر اساس محتوا از پایگاه داده های تصویر Content Based Image Retrieval

مقاله بازیابی تصویر بر اساس محتوا از پایگاه داده های تصویر

چکيده :

بازیابی تصویر بر اساس محتوا تکنیکی است که کاربر را قادر به استخراج یک پرس و جوی مبتنی بر تصویر از پایگاه داده بزرگی از تصاویر دیجیتالی می کند. تکنیک بازیابی تصاویر به دو شیوه تفسیر دستی و تفسیر اتوماتیک انجام میگیرد که در این مقاله فرآیند بازیابی تصویر بر اساس محتوا مبتنی بر سیستمی اتوماتیک وار برای نشان دادن یک نمونه کوچک از پایگاه داده تصاویری است که کاربر آنها را درخواست کرده است.


بازیابی تصاویر بر اساس محتوا(Content Based Image Retrieval)با یک سیستم اتوماتیک وار مجموعه ای از تصاویر یک مجموعه بزرگتر که اجراهای کاربران نیز درآن الحاق شده است فعالیت می کند، این مورد نشاندهنده لغات و یک پرس و جوی دیداری است. بیشتر این مجموعه ها بطور غیرمعنایی براساس (Lables) برچسب های متنی و انتخاب های پی در پی از تصاویر مربوطه برمبنای تنها ویژگی های دیداری گزینش می شوند.هدف این مقاله افزایش قابل توجه صحت و درستی نتایج بدست آمده برای بازیابی تصویر است.

کلمات کلیدی:بازیابی تصویر بر اساس محتوا، روش شناسی، کد نویسی رشته رنگ